0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Martin Cvecek
۲
۳
Pavel Zdarsa
Finished
۱۹:۰۰
Zdenek Bilek
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۰۰:۲۹
Michal Zahradka
۱
۳
Martin Guk
Finished
۰۰:۲۹
Pavel Gireth
۲
۳
Michal Jezek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۱۹:۰۰
Lukas Rygl
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۱۲:۰۰
Josef Fuchs
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۲
Marek Cejka
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Martinak
۳
۱
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۳
۱
Miloslav Lubas
Finished
۱۶:۰۰
Ludek Pelikan
۳
۰
Michal Herna
Finished
۰۰:۲۹
Marek Zaskodny
۳
۰
David Szotek
Finished
۰۰:۲۹
Tomas Ranecky
۳
۲
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Marx
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Stepan Prazak
۲
۳
Antonin Kosprd
Finished
۱۲:۰۰
Darin Kryl
۳
۲
Milan Zika
Finished
۱۲:۰۰
Pavel Marx
۳
۱
Tomasch David
Finished
۱۳:۰۰
Daniel Filko
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۳:۰۰
Radim Uhlar
۲
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۳:۳۰
Jan Manhal Snr
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۴:۰۰
Milan Capek
۱
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۵:۳۰
Milan Capek
۱
۳
Miroslav Nechas
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Miloslav Lubas
Finished
۱۶:۳۰
Milan Smesny
۱
۳
Petr Serak
Finished
۱۷:۰۰
Michal Syroha
۳
۰
Milan Chalupnicek
Finished
۱۹:۳۰
Otto Jarkovsky
۲
۳
Roman Polovka
Finished
۲۰:۰۰
Michal Cada
۳
۱
Martin Cvecek
Finished
۲۰:۰۰
Michal Cada
۲
۳
Martin Cvecek
Finished
۲۰:۳۰
Lukas Kantor
۳
۲
Radek Milata
Finished
۲۱:۰۰
Otto Jarkovsky
۳
۱
Roman Polovka
Finished
۲۱:۰۰
Daniel Tuma
۲
۱
Frantisek Briza
Finished
۲۱:۳۰
Radek Vosyka
۳
۱
Roman Laznicka
Finished
۲۲:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۲۲:۰۰
Radek Rose
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Prosa
۲
۳
Michal Jezek
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Just
۳
۰
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۳۰
Simon Kadavy
۲
۳
Jakub Hradecky
Finished
۰۲:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۳۰
Havel Ladislav
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Jakub Hradecky
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۳:۳۰
Petr Picek
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۶:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۰۷:۰۰
Josef Fuchs
۳
۱
Stepan Prazak
Finished
۰۹:۳۰
Kostal Marek
۳
۰
Lukas Rygl
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۱۰:۰۰
Lukas Rygl
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۰:۳۰
Stepan Prazak
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۰:۳۰
Tomasch David
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۳۰
Antonin Kosprd
۲
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۱:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۱:۳۰
Tomasch David
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Malek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۱۴:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Milan Smesny
Finished
۱۴:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Lukas Malek
Finished
۱۴:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۰
۳
Radim Uhlar
Finished
۱۵:۰۰
Miloslav Lubas
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Svec
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۱۵:۳۰
Radim Uhlar
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۵:۳۰
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Briska
Finished
۱۶:۰۰
Marek Cejka
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۷:۰۰
Michal Cada
۲
۳
Jan Vaclavek
Finished
۱۸:۳۰
Petr Zaricky
۳
۲
Radek Milata
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Zdarsa
۳
۱
Jan Vaclavek
Finished
۲۱:۰۰
Martin Guk
۰
۳
Jan Kanera
Finished
۲۲:۳۰
Lubomir Navrat
۳
۲
Tomas Ogrocki
Finished
۲۲:۳۰
Michal Moravec
۳
۰
David Szotek
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Nevrtal
۰
۳
Michal Perny
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Stusek
۰
۳
Michal Moravec
Finished
۰۱:۰۰
Matous Klimenta
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۱:۰۰
Jan Zalesky
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Jan Zalesky
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۰۳:۰۰
Frantisek Just
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۰۴:۰۰
Simon Kadavy
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۴:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Jakub Hradecky
Finished
۰۵:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۰۰
Richard Krejci
۳
۱
Simon Kadavy
Finished
۰۵:۳۰
Lubor Sulava
۱
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۳۰
Jakub Hradecky
۰
۳
Frantisek Just
Finished
۰۶:۰۰
Havel Ladislav
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Jakub Hradecky
Finished
۰۶:۳۰
Jan Zalesky
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۷:۰۰
Dusan Stusek
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Marx
۳
۰
Tomasch David
Finished
۰۹:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Antonin Kosprd
Finished
۱۰:۰۰
Daniel Filko
۳
۰
Milan Zika
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۰۰
Darin Kryl
۰
۳
Daniel Filko
Finished
۱۰:۳۰
Cesta Havrda
۱
۳
Pavel Marx
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Milan Zika
۱
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۱:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۱۱:۳۰
Dusan Stusek
۰
۳
Daniel Filko
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۳۰
Darin Kryl
۲
۳
Milan Zika
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Lukas Rygl
Finished
۱۲:۳۰
Antonin Kosprd
۰
۳
Stepan Prazak
Finished
۱۲:۳۱
Kostal Marek
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۳:۰۰
Marek Cejka
۳
۱
Milan Capek
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Svec
۰
۳
Petr Serak
Finished
۱۳:۳۰
Milan Smesny
۳
۱
Miloslav Lubas
Finished
۱۴:۰۰
Lukas Martinak
۲
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۴:۳۰
Jan Briska
۰
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۵:۰۰
Marek Cejka
۳
۰
Jan Manhal Snr
Finished
۱۵:۳۰
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Briska
Finished
۱۶:۳۰
Lukas Martinak
۳
۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۶:۳۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Radim Uhlar
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Lukas Malek
Finished
۱۷:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۱۷:۳۰
Michal Syroha
۰
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Zdarsa
۳
۰
Michal Cada
Finished
۱۷:۳۰
Martin Lorenc
۳
۱
Petr Zaricky
Finished
۱۷:۳۱
Lukas Kantor
۳
۰
Radek Milata
Finished
۱۸:۰۰
Jan Vaclavek
۳
۱
Martin Cvecek
Finished
۱۸:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۱۸:۰۰
Milan Chalupnicek
۳
۲
Roman Polovka
Finished
۱۸:۰۰
Petr Zaricky
۰
۳
Lukas Kantor
Finished
۱۸:۳۰
Karel Brozhik
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۱۸:۳۰
Otto Jarkovsky
۳
۰
Milan Chalupnicek
Finished
۱۸:۳۰
Roman Polovka
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۱۹:۰۰
Radek Milata
۳
۰
Martin Lorenc
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Louda
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۱۹:۳۰
Martin Lorenc
۱
۳
Lukas Kantor
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Zdarsa
۳
۱
Jan Vaclavek
Finished
۱۹:۳۰
Karel Brozhik
۲
۳
Tomas Holik
Finished
۲۰:۰۰
Karel Brozhik
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۲۰:۳۰
Martin Lorenc
۱
۳
Petr Zaricky
Finished
۲۰:۳۰
Michal Syroha
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Tomas Holik
Finished
۲۱:۰۰
Jan Vidourek
۲
۳
Stepan Vyskocil
Finished
۲۱:۳۰
Vanous Jiri
۳
۲
Lubomir Navrat
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Prosa
۳
۱
Martin Guk
Finished
۲۱:۳۰
Jan Kanera
۳
۰
Jiri Nesnera
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Ogrocki
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۲۲:۰۰
Frantisek Briza
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۲۲:۳۰
Stepan Vyskocil
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۲۲:۳۰
Milan Kolar
-
-
Daniel Tuma
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Roman Laznicka
-
-
Jan Vidourek
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Radomir Vavrecka
-
-
Vanous Jiri
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Jiri Nesnera
-
-
Tomas Prosa
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Vanous Jiri
-
-
Tomas Ogrocki
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Tomas Prosa
-
-
Jan Kanera
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Daniel Tuma
-
-
Plachy Jiri
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Jan Vidourek
-
-
Radek Vosyka
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  Europe TT Elite Series
Szymon Radlo
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۱۲:۰۵
Szymon Radlo
۳
۱
Mateusz Zagajewski
Finished
۰۸:۵۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۲۲:۲۰
Damian Korczak
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۱۵
Adam Kasperski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۵
Damian Korczak
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۱:۲۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۵۵
Marcin Jadczyk
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۵۵
Seroka Szymon
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۵۵
Miroslav Sklensky
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۵۵
Seroka Szymon
۳
۱
Lukasz Pietraszko
Finished
۱۷:۴۵
Piotr Chodorski
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۱۸:۲۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۲:۲۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۲۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۲۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۳۵
Seroka Szymon
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۳۵
Kamil Nalepa
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۹:۵۵
Seroka Szymon
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۱:۱۰
Gielazyn Mateusz
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۱:۱۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۱:۴۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۲۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۲:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۳:۰۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۳:۳۵
Szymon Radlo
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۴:۳۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۵:۲۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۵:۵۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۲۰
Szymon Radlo
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۸:۳۵
Mateusz Zagajewski
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۹:۲۵
Petas Kacper
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۹:۵۵
Michal Minda
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۲۱:۳۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۰:۰۰
Petas Kacper
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۰:۴۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۵۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۰۰
Petas Kacper
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۲:۱۵
Adam Kasperski
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۲۰
Petas Kacper
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۳:۳۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۳۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Adam Kasperski
۳
۲
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۴:۲۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Petas Kacper
Finished
۰۶:۲۰
Seroka Szymon
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۸:۲۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۴۵
Miroslav Sklensky
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۲۵
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۲۵
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۵۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۵:۴۵
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۷:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Gielazyn Mateusz
Finished
۱۷:۲۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Lukasz Pietraszko
Finished
۲۰:۰۵
Szymon Radlo
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۰:۱۰
Piotr Staniszewski
۳
۲
Bernacki Lukasz
Finished
۲۱:۱۰
Petas Kacper
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۱۰
Blazej Szczepanek
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۱۰
Mateusz Burkacki
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۳۵
Dawid Poloszczanski
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۲۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۴۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۲:۵۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۰۲:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۰۵
Mateusz Burkacki
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۱۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۳:۱۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۴۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۳:۵۵
Mateusz Burkacki
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۰۴:۰۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Marcin Lasota
Finished
۰۴:۰۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۲۵
Petas Kacper
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۵۰
Dawid Kotwica
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۵۰
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۵:۱۵
Adam Kasperski
۰
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۵:۱۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Petas Kacper
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۵:۴۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۵۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۶:۰۵
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۶:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۶:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۰۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۷:۳۰
Petas Kacper
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۵۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۱۵
Gielazyn Mateusz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۲۵
Kamil Nalepa
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۰۸:۴۰
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۰۵
Adrian Eliasz
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۱۵
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۹:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۱۰:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۰۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Artur Daniel
Finished
۱۰:۲۰
Adrian Eliasz
۳
۰
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۰:۴۵
Miroslav Sklensky
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۴۵
Szymon Radlo
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۵۰
Jakub Stecyszyn
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۱:۰۵
Kamil Nalepa
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۳۰
Seroka Szymon
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۲۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۱۰
Szymon Radlo
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Adrian Eliasz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۳:۴۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۳:۵۵
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۴:۰۰
Kamil Nalepa
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۴:۱۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۱۴:۵۵
Mateusz Zagajewski
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۵:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۵:۰۵
Gielazyn Mateusz
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۵:۲۵
Petas Kacper
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۳۰
Seroka Szymon
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۶:۱۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۶:۱۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۶:۲۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۱۶:۳۵
Gielazyn Mateusz
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۶:۴۰
Petas Kacper
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۶:۴۵
Krzysztof Kapik
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۶:۵۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۷:۰۵
Miroslav Sklensky
۳
۲
Petas Kacper
Finished
۱۷:۳۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۷:۵۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۷:۵۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۸:۱۰
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Gielazyn Mateusz
Finished
۱۸:۱۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۸:۳۰
Miroslav Sklensky
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۴۰
Lukasz Pietraszko
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۸:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Stecyszyn
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۹:۰۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۹:۲۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۹:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۹:۴۵
Gielazyn Mateusz
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۹:۴۵
Miroslav Sklensky
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۲۰:۱۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۲۰:۴۰
Robert Szymik
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۰:۴۵
Petas Kacper
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۲۱:۰۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۲۱:۳۰
Kowalczyk Marcin
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۲۱:۳۵
Mateusz Misiak
۳
۲
Maciej Sinicki
Finished
۲۱:۵۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۲
Petas Kacper
Finished
۲۱:۵۵
Robert Szymik
۰
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۲۲:۰۰
Michal Minda
۲
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۲۲:۲۰
Krzysztof Marcinowski
۲
۱
Michal Krzyzanowski
inprogress
۲۲:۴۵
Mateusz Misiak
۱
۰
Rudomina Kamil
inprogress
۲۲:۴۵
Kowalczyk Marcin
۱
۱
Bernacki Lukasz
inprogress
۲۲:۵۰
Lukasz Pietraszko
-
-
Maciej Sinicki
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Piotr Staniszewski
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Perzynski Przemyslaw
-
-
Krzysztof Marcinowski
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Michal Minda
-
-
Mateusz Misiak
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Robert Szymik
-
-
Kowalczyk Marcin
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
Lukasz Pietraszko
-
-
Rudomina Kamil
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Marcin Jadczyk
-
-
Michal Krzyzanowski
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  Europe European Champions League Women
Leili Mostafavi
۳
۲
Charlotte Carey
Finished
۲۱:۳۰
Aikaterini Toliou
۱
۳
Partyka Natalia
Finished
۱۹:۰۰
Jiaduo Wu.
۳
۰
Silvia Coll
Finished
۱۴:۲۰
He Li
۲
۳
Chia-Hsuan Lin
Finished
۲۱:۰۰
Partyka Natalia
۳
۱
Natalya Prosvirnina
Finished
۱۰:۳۰
Samson L.
۲
۳
Charlotte Carey
Finished
۱۳:۳۰
Isa Cok
۳
۲
Charlotte Carey
Finished
۱۵:۲۰
Georgina Pota
۳
۰
Zdena Blaskova
Finished
۱۵:۵۰
Aikaterini Toliou
۰
۳
Minhyung Jee
Finished
۱۷:۳۰
He Li
۳
۱
Ekaterina Chernyavskaya
Finished
۱۹:۳۰
Nolwenn Fort
۱
۳
Chia-Hsuan Lin
Finished
۲۰:۰۰
Nolwenn Fort
۳
۰
Ekaterina Chernyavskaya
Finished
۲۲:۰۰
Natalya Prosvirnina
۲
۰
Silvia Coll
inprogress
۲۲:۳۰
Paulina Vega
۰
۳
Airi Abe
Finished
۲۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Oleg Butorin
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۱
۲
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۱۵
Vadim Putilovsky
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۸:۳۰
Dmitry Bakalin
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Kuzmin
۳
۲
Vitaly Demchenko
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۳:۳۰
Stepan Kutepov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۲۰:۱۵
Stepan Kutepov
۳
۰
Ivan Soldatov
Finished
۲۲:۱۵
Sergey Lanovenko
۰
۳
Mikhail Gusev
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Suntsov Artem
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Zyuganov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Dmitry Bakalin
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Viktor Kochergin
Finished
۰۸:۳۰
Evgeny Voronkov
۱
۳
Igor Blinov
Finished
۰۸:۴۵
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Butorin
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Ippolitov
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۱۲:۳۰
Daniil Mikheev
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۴:۰۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۳
۲
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۶:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Anton Sokolov
Finished
۲۱:۳۰
Alexander Kolmin
۲
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۲۲:۰۰
Nikita Bespalov
۲
۱
Evgeny Anisimov
inprogress
۲۲:۳۰
Oleg Popov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Sverdlov
۱
۳
Murzakmatov Ernist
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۱:۴۵
Suntsov Artem
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۰۲:۱۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۲:۱۵
Murzakmatov Ernist
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Gusev
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۰۰
Nikita Sukharnikov
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۱۵
Suntsov Artem
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Simonov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۱۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۴۵
Igor Blinov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Simonov
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۰:۱۵
Vladimir Pustoselov
۰
۳
Igor Blinov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Stepan Dolbilin
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Kulikov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۲:۰۰
Galuzinskii Stefan
۰
۳
Pavel Malakhov
Finished
۱۲:۰۵
Aleksandr Fedorov
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۱۲:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Demchenko
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۳:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Kulikov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۰۰
Galuzinskii Stefan
۲
۳
Andrey Shmakov
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Kuzmin
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Nikulin
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۱۴:۳۰
Vitaly Demchenko
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۱۴:۴۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۲
Daniil Mikheev
Finished
۱۵:۰۰
Oleg Moshnikov
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۶:۰۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۰
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۶:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۷:۰۰
Aleksandr Rakhmatov
۳
۲
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۷:۱۵
Orlov Oleg
۲
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۳۰
Yuri Dvornichenko
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۷:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
۱
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۸:۰۰
Mikhail Smirnov
۳
۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۸:۱۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۸:۳۰
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۸:۴۵
Alexey Silantiev
۳
۲
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۰:۰۵
Rustam Bedretdinov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۲۰:۳۰
Ivan Pandur
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۲۰:۳۰
Ivan Soldatov
۳
۰
Andrey Zolotov
Finished
۲۰:۴۵
Igor Matveev
۱
۳
Nikita Kurilchik
Finished
۲۱:۰۰
Andrei Redkin
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۲۱:۰۰
Nikita Bespalov
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۲۱:۰۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۰
۳
Vasily Dedov
Finished
۲۱:۰۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۲۱:۱۵
Fedor Chernoskulov
۱
۳
Igor Matveev
Finished
۲۱:۳۰
Alexey Silantiev
۱
۳
Vasily Dedov
Finished
۲۲:۱۵
Rustam Bedretdinov
۱
۱
Andrei Redkin
inprogress
۲۲:۳۰
Yurii Merkushin
۱
۱
Andrey Zolotov
inprogress
۲۲:۴۵
  World Ping Pong Point
Dmytro Halai
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۴۷
Roman Sukhomlyn
۲
۳
Aleksey Sapronov
Finished
۱۹:۴۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۸:۴۷
Dmytro Halai
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۲:۴۷
Aleksey Sapronov
۱
۳
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۶:۱۷
Manko Viktor
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Manko Viktor
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Manko Viktor
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Manko Viktor
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۱۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Manko Viktor
Finished
۱۳:۱۷
Aleksey Sapronov
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۵:۱۷
Yurii Petrushenko
۳
۲
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۵:۴۷
Yurii Petrushenko
۳
۲
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۶:۴۷
Aleksey Sapronov
۳
۰
Yurii Petrushenko
Finished
۱۷:۱۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۷:۴۷
Yurii Petrushenko
۰
۳
Aleksey Sapronov
Finished
۱۸:۱۷
Vitaliy Protopopov
۱
۳
Yurii Petrushenko
Finished
۱۹:۱۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Aleksey Sapronov
Finished
۲۰:۱۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Yurii Petrushenko
Finished
۲۰:۴۷
  Germany Challenger Series
Louis Price
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۳:۲۰
Sushmit Sriram
۳
۰
Jeromy Loffler
Finished
۱۱:۲۰
Marius Henninger
۳
۲
Jeromy Loffler
Finished
۱۵:۴۰
Samuel Amann
۲
۳
Marius Henninger
Finished
۱۰:۰۰
Samuel Amann
۰
۳
Sushmit Sriram
Finished
۱۲:۴۰
  Europe European Champions League
David Serdaroglu
۳
۲
Matteo Mutti
Finished
۱۹:۳۰
Dominykas Samuolis
۱
۳
Jan Valenta
Finished
۱۹:۱۰
  World TT-CUP
Michal Bracha
۰
۳
Bardon Piotr
Finished
۰۰:۰۰
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۰۵
Adam Rek
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۱۰
Martin Plihal
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۲۰
Petr Semrad
۰
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۰:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۰۰:۳۰
Hejda Vaclav Jr.
۳
۰
Milos Frydl
Finished
۰۰:۴۰
Frantisek Balcar
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۰۰:۵۵
Jaroslav Brynych
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۰۰
Michal Nemec
۰
۳
Martin Plihal
Finished
۰۱:۲۰
Matachowski Bartosz
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۰۱:۳۰
Adam Rek
۲
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۰۱:۴۰
Martin Dolezal
۳
۰
Frantisek Balcar
Finished
۰۱:۵۵
Bardon Piotr
۳
۰
Michal Bracha
Finished
۰۲:۰۰
Damian Bucko
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۲:۳۰
Stepien Marcin
۱
۳
Mateusz Malik
Finished
۰۴:۰۰
Damian Bucko
۰
۳
Mateusz Malik
Finished
۰۴:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۰۸:۳۰
Piotr Krukar
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۰۰
Milosz Kukawka
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۳۰
Reche Salvador
۳
۲
Jose L. Reverte
Finished
۰۹:۴۰
Srnka Jan
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۰۹:۵۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۰۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Adam Rek
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۱۰:۲۵
Maciej Kolek
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Alberto Ibarra
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۰:۴۰
Srnka Jan
۳
۲
Adam Rek
Finished
۱۰:۵۰
Jaromir Zlamal
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۱۰:۵۵
Piotr Krukar
۱
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Martin Dolezal
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۱:۳۰
Alberto Ibarra
۳
۲
Enrique Alarcon
Finished
۱۱:۴۰
Srnka Jan
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Filip Cernota
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۰۰
Adam Rek
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۲:۲۵
Piotr Krukar
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۰
Martin Dolezal
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۵۰
Jan Urbanek
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۱۲:۵۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۰
Reche Salvador
۳
۲
Enrique Alarcon
Finished
۱۳:۱۰
Srnka Jan
۱
۳
Adam Rek
Finished
۱۳:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۱۳:۲۵
Piotr Krukar
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۳:۳۰
Alberto Ibarra
۱
۳
Reche Salvador
Finished
۱۳:۴۰
Jan Trefny
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۱۳:۵۰
Jan Urbanek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۳:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۴:۰۰
Enrique Alarcon
۱
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۴:۱۰
Andrei Knazik
۳
۲
Pistora Josef
Finished
۱۴:۲۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۴:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Piotr Krukar
Finished
۱۴:۳۰
Jose L. Reverte
۲
۳
Alberto Ibarra
Finished
۱۴:۴۰
Jan Trefny
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۱۴:۵۰
Martin Sulc
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۴:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Krejci
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۵:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۱۵:۲۵
Maciej Kolek
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۱۵:۳۵
Jan Trefny
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۵:۵۰
Martin Kocvara
۲
۳
Martin Sulc
Finished
۱۵:۵۵
Piotr Krukar
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۶:۰۰
Kedzierski Piotr
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۶:۰۵
Pistora Josef
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۱۶:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۱۶:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۶:۳۰
Karol Prokop
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۱۶:۳۵
Jan Trefny
۳
۰
Pistora Josef
Finished
۱۶:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۶:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۷:۰۰
Tomasz Witkowski
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۷:۰۵
Tomas Krejci
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۷:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Martin Kocvara
Finished
۱۷:۲۵
Bartlomiej Molka
۰
۳
Bardon Piotr
Finished
۱۷:۳۰
Hubert Dwojak
۱
۳
Karol Prokop
Finished
۱۷:۳۵
Sancho Libre
۳
۰
Eduardo Gonzales
Finished
۱۷:۴۰
Vojtech Waldhauser
۳
۰
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۷:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Nowak
۳
۲
Matachowski Bartosz
Finished
۱۸:۰۰
Kedzierski Piotr
۳
۲
Hubert Dwojak
Finished
۱۸:۰۵
Ondrej Svarch
۱
۳
Stepan Koci
Finished
۱۸:۲۰
Jaroslav Pilner
۲
۳
Volek Jiri
Finished
۱۸:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Bardon Piotr
Finished
۱۸:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۱
Karol Prokop
Finished
۱۸:۳۵
Juan Carlos Pomares
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۱۸:۴۰
Rene Riomar
۳
۲
Vladimir Sastin
Finished
۱۸:۴۵
Vojtech Waldhauser
۳
۲
Stepan Koci
Finished
۱۸:۵۰
Vladimir Hnilica
۱
۳
Vit Benak
Finished
۱۸:۵۵
Bartlomiej Molka
۳
۰
Matachowski Bartosz
Finished
۱۹:۰۰
Hubert Dwojak
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۹:۰۵
Sancho Libre
۳
۲
Miguel Chamorro
Finished
۱۹:۱۰
Le Lui
۳
۰
Valerii Ignatev
Finished
۱۹:۱۵
Vladimir Milata Jr.
۳
۱
Ondrej Svarch
Finished
۱۹:۲۰
Jaroslav Pilner
۳
۰
Vit Benak
Finished
۱۹:۲۵
Kedzierski Piotr
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۱۹:۳۵
Rene Riomar
۳
۱
Valerii Ignatev
Finished
۱۹:۴۵
Vojtech Waldhauser
۱
۳
Ondrej Svarch
Finished
۱۹:۵۰
Volek Jiri
۳
۰
Vladimir Hnilica
Finished
۱۹:۵۵
Tomasz Witkowski
۳
۱
Hubert Dwojak
Finished
۲۰:۰۵
Miguel Chamorro
۳
۲
Eduardo Gonzales
Finished
۲۰:۱۰
Vladimir Sastin
۰
۳
Le Lui
Finished
۲۰:۱۵
Stepan Koci
۰
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۲۰:۲۰
Jaroslav Pilner
۳
۲
Vladimir Hnilica
Finished
۲۰:۲۵
Bartlomiej Molka
۰
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۰:۳۰
Kedzierski Piotr
۱
۳
Karol Prokop
Finished
۲۰:۳۵
Juan Carlos Pomares
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۲۰:۴۰
Rene Riomar
۱
۳
Le Lui
Finished
۲۰:۴۵
Vit Benak
۳
۰
Volek Jiri
Finished
۲۰:۵۵
Stepan Koci
۲
۳
Ondrej Svarch
Finished
۲۱:۰۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۲۱:۰۵
Valerii Ignatev
۳
۲
Vladimir Sastin
Finished
۲۱:۱۵
Vojtech Waldhauser
۳
۱
Vladimir Milata Jr.
Finished
۲۱:۲۰
Volek Jiri
۳
۱
Vladimir Hnilica
Finished
۲۱:۳۰
Jakub Nowak
۰
۳
Bardon Piotr
Finished
۲۱:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۲
Kedzierski Piotr
Finished
۲۱:۳۵
Juan Carlos Pomares
۳
۱
Sancho Libre
Finished
۲۱:۴۰
Valerii Ignatev
۱
۳
Vladimir Sastin
Finished
۲۱:۴۵
David Mutl
۳
۲
Marek Teiml
Finished
۲۱:۵۰
Jaroslav Pilner
۲
۳
Vit Benak
Finished
۲۱:۵۵
Hubert Dwojak
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۲۲:۰۵
Le Lui
۳
۲
Rene Riomar
Finished
۲۲:۱۵
Vlastimil Kocvara
۱
۳
Gustav Lomsky
Finished
۲۲:۲۰
Marek Fabini
۳
۰
Matej Beran
Finished
۲۲:۲۵
Jakub Nowak
۲
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۲:۳۰
Karol Prokop
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۲۲:۳۵
Miguel Chamorro
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۲۲:۴۰
David Mutl
۰
۱
Gustav Lomsky
inprogress
۲۲:۵۰
David Bochnak
۰
۰
Filip Nemec
inprogress
۲۲:۵۵
Matachowski Bartosz
-
-
Bardon Piotr
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Marek Teiml
-
-
Vlastimil Kocvara
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Marek Fabini
-
-
Filip Nemec
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
David Mutl
-
-
Vlastimil Kocvara
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  Belarus Liga Pro
Andrei Bairakov
۳
۰
Vladislav Pashkevich
Finished
۰۹:۰۰
Vladislav Pashkevich
۳
۰
Alexandr Kerner
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۱:۰۰
Aleksei Kulagin
۳
۲
Petr Kernoga
Finished
۱۲:۳۰
Petr Kernoga
۰
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۲
Aleksei Kulagin
Finished
۱۴:۰۰
Petr Kernoga
۰
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Murashko
۲
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Chernoy
۳
۱
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۷:۰۰
Aleksei Kuchuk
۳
۱
Vladimir Murashko
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Murashko
۳
۲
Andrey Chernoy
Finished
۱۸:۳۰
Egor Vlasenko
۳
۲
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۹:۰۰
Alexander Logunov
۳
۰
Vladimir Koshel
Finished
۲۰:۳۰
Petr Puzanov
۲
۳
Mukhorovskii Vladimir
Finished
۲۱:۰۰
Alexander Logunov
۲
۳
Petr Puzanov
Finished
۲۲:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Roman Rezetka
۲
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Seibert
۳
۱
Antonin Gavlas
Finished
۱۰:۰۵
Alexandru Petrescu
۰
۳
Romualdo Manna
Finished
۱۰:۴۰
Boguslav Koszyk
۳
۰
Martin Pytlik
Finished
۱۱:۱۵
Roman Rezetka
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۱:۴۵
Alexandru Petrescu
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۲:۱۵
Boguslav Koszyk
۳
۰
Romualdo Manna
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Seibert
۳
۲
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۳:۳۰
Roman Rezetka
۳
۰
Alexandru Petrescu
Finished
۱۳:۴۵
Boguslav Koszyk
۳
۲
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۴۵
Martin Pytlik
۲
۳
Romualdo Manna
Finished
۱۴:۴۷
Jakub Seibert
۳
۰
Alexandru Petrescu
Finished
۱۵:۴۵
Roman Rezetka
۳
۱
Boguslav Koszyk
Finished
۱۶:۱۵
Romualdo Manna
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۶:۴۵
Martin Pytlik
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۷:۱۵
  Czech Republic Extraleague
Martin Koblizek
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۲۰:۱۰
Martin Olejnik
۰
۳
Michal Benes
Finished
۲۰:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید