0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Golden State Warriors (GWUAPO)
۴۸
۵۵
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۲:۰۰
Los Angeles Clippers (AM)
۷۸
۵۳
Boston Celtics (EL IDOLO)
Finished
۰۲:۲۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۷
۶۵
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۲:۳۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
۶۸
۴۹
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۱:۳۰
Philadelphia 76ers (PUMA)
۸۷
۷۳
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۲:۴۲
Boston Celtics (PUMA)
۶۶
۵۲
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۴:۱۸
Pheonix Suns (FREX)
۶۹
۷۱
Boston Celtics (SPARKZ)
Finished
۱۹:۳۰
Brooklyn Nets (DEANO)
۶۷
۸۲
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۰۲
Milwaukee Bucks (BP)
۵۹
۵۶
Los Angeles Clippers (AM)
Finished
۰۰:۴۴
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۸
۵۴
Boston Celtics (EL IDOLO)
Finished
۰۱:۰۰
Brooklyn Nets (DEANO)
۷۷
۵۹
Golden State Warriors (SLIM)
Finished
۰۱:۰۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۶
۷۱
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۰۰
Golden State Warriors (GWUAPO)
۵۵
۶۳
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۳۰
Pheonix Suns (Dragon)
۵۱
۷۲
Boston Celtics (GRECO)
Finished
۱۴:۵۲
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
۶۷
۶۳
Los Angeles Lakers (QUAKE)
Finished
۱۵:۱۴
Boston Celtics (SPARKZ)
۵۴
۶۲
Milwaukee Bucks (SMOLZ)
Finished
۱۷:۳۰
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
۵۲
۵۸
Philadephia 76ers (DRAGON)
Finished
۱۸:۰۴
Golden State Warriors (THE PROCESS)
۵۶
۷۹
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
Finished
۲۰:۰۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۳
۶۴
Los Angeles Clippers (AM)
Finished
۰۰:۱۲
Los Angeles Lakers (SHADOW)
۵۴
۵۳
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۰:۲۲
Los Angeles Lakers (OREZ)
۷۲
۷۵
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۳۴
Brooklyn Nets (DEANO)
۷۸
۶۶
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۱:۳۰
Golden State Warriors (SLIM)
۷۸
۸۹
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۲:۱۰
Boston Celtics (EL IDOLO)
۸۰
۸۲
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۲:۵۲
Brooklyn Nets (ISSE)
۶۹
۵۵
Golden State Warriors (GWUAPO)
Finished
۰۳:۰۰
Philadelphia 76ers (PUMA)
۶۹
۶۴
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۳:۱۴
Los Angeles Clippers (AM)
۶۲
۴۴
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۳:۲۴
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
۴۵
۵۰
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۳:۳۴
Golden State Warriors (SLIM)
۷۸
۶۹
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۳:۴۶
Philadelphia 76ers (AM)
۶۳
۷۵
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۰۳:۵۶
Los Angeles Lakers (SHADOW)
۷۰
۵۹
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۴:۰۶
Brooklyn Nets (BP)
۸۰
۷۰
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۴:۲۸
Los Angeles Clippers (OREZ)
۸۲
۷۴
Milwaukee Bucks (DEANO)
Finished
۰۴:۵۰
Milwaukee Bucks (ISSE)
۴۸
۵۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۵:۱۰
Phoenix Suns (SLIM)
۶۷
۶۱
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۵:۲۲
Brooklyn Nets (BP)
۶۰
۸۲
Philadelphia 76ers (AM)
Finished
۰۵:۳۲
Boston Celtics (SHADOW)
۴۵
۵۴
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۵:۴۲
Los Angeles Clippers (OREZ)
۷۷
۶۳
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۶:۰۰
Milwaukee Bucks (DEANO)
۷۰
۸۰
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۶:۲۶
Los Angeles Clippers (OREZ)
۵۷
۵۹
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۶:۵۸
Golden State Warriors (EL IDOLO)
۷۱
۷۶
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۰۷:۰۸
Milwaukee Bucks (ISSE)
۵۸
۷۶
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۷:۱۸
Milwaukee Bucks (DEANO)
۶۱
۶۰
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۷:۳۰
Philadelphia 76ers (AM)
۶۱
۶۰
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۷:۴۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۶۰
۵۴
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۷:۵۰
Milwaukee Bucks (DEANO)
۸۰
۷۷
Los Angeles Clippers (OREZ)
Finished
۰۸:۰۲
Phoenix Suns (SLIM)
۹۰
۸۴
Los Angeles Clippers (OREZ)
Finished
۰۸:۳۴
Boston Celtics (PUMA)
۷۰
۶۷
Milwaukee Bucks (DEANO)
Finished
۰۹:۰۶
Philadelphia 76ers (AM)
۶۳
۶۲
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۹:۱۶
Boston Celtics (PUMA)
۵۹
۶۵
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۹:۳۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۸۱
۶۵
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۹:۵۸
Los Angeles Lakers (QUAKE)
۶۱
۶۰
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۰:۲۶
Boston Celtics (GRECO)
۶۲
۵۳
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
Finished
۱۰:۳۶
Golden State Warriors (SPARKZ)
۵۷
۶۷
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۱:۰۰
Pheonix Suns (Dragon)
۵۴
۶۸
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
Finished
۱۱:۰۸
Los Angeles Lakers (QUAKE)
۶۹
۷۵
Golden State Warriors (SPARKZ)
Finished
۱۱:۳۰
Boston Celtics (GRECO)
۸۴
۶۵
Pheonix Suns (Dragon)
Finished
۱۱:۴۰
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
۵۳
۶۳
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
Finished
۱۲:۰۰
Brooklyn Nets (FREX)
۶۴
۶۶
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۲:۰۲
Los Angeles Lakers (QUAKE)
۶۳
۶۷
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۲:۳۴
Boston Celtics (GRECO)
۶۴
۷۸
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
Finished
۱۲:۴۴
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
۵۵
۶۵
Pheonix Suns (Dragon)
Finished
۱۳:۰۰
Brooklyn Nets (FREX)
۶۳
۶۴
Golden State Warriors (SPARKZ)
Finished
۱۳:۰۰
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
۵۶
۷۷
Boston Celtics (GRECO)
Finished
۱۳:۳۰
Brooklyn Nets (FREX)
۷۱
۵۹
Los Angeles Lakers (QUAKE)
Finished
۱۳:۳۰
Golden State Warriors (SPARKZ)
۶۱
۷۹
Los Angeles Lakers (QUAKE)
Finished
۱۴:۱۰
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
۷۷
۳۳
Pheonix Suns (Dragon)
Finished
۱۴:۲۰
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
۵۹
۷۲
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۴:۴۲
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
۵۷
۵۳
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
Finished
۱۵:۲۴
Golden State Warriors (SPARKZ)
۶۰
۷۵
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۵:۴۶
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
۶۰
۴۸
Boston Celtics (GRECO)
Finished
۱۵:۵۶
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
۶۲
۴۸
Golden State Warriors (SPARKZ)
Finished
۱۶:۱۸
Brooklyn Nets (GRECO)
۷۲
۶۹
Philadephia 76ers (DRAGON)
Finished
۱۶:۲۸
Los Angeles Clippers (QUAKE)
۴۳
۷۳
Pheonix Suns (FREX)
Finished
۱۶:۵۰
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
۵۴
۶۹
Golden State Warriors (THE PROCESS)
Finished
۱۷:۰۰
Brooklyn Nets (GRECO)
۷۹
۸۶
Golden State Warriors (THE PROCESS)
Finished
۱۷:۳۰
Los Angeles Clippers (QUAKE)
۴۶
۵۸
Boston Celtics (SPARKZ)
Finished
۱۸:۰۰
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
۶۲
۸۱
Brooklyn Nets (GRECO)
Finished
۱۸:۳۰
Pheonix Suns (FREX)
۵۵
۵۸
Milwaukee Bucks (SMOLZ)
Finished
۱۸:۳۰
Los Angeles Clippers (QUAKE)
۵۳
۷۴
Milwaukee Bucks (SMOLZ)
Finished
۱۸:۵۸
Philadephia 76ers (DRAGON)
۵۷
۷۴
Brooklyn Nets (GRECO)
Finished
۱۹:۰۸
Golden State Warriors (THE PROCESS)
۶۵
۶۴
Philadephia 76ers (DRAGON)
Finished
۱۹:۴۰
Pheonix Suns (FREX)
۷۲
۴۵
Los Angeles Clippers (QUAKE)
Finished
۲۰:۰۲
Boston Celtics (SPARKZ)
۵۵
۳۸
Los Angeles Clippers (QUAKE)
inprogress
۲۰:۳۴
Brooklyn Nets (GRECO)
۲۸
۲۴
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
inprogress
۲۰:۴۴
  World NBA 2K20 Cyber League
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۲
۷۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۷۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۰
۸۳
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۵
۷۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۸۰
۹۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۰
۸۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۱
۷۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۸۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۵
۸۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۶
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۲
۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
-
-
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۴
۸۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۳
۶۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۴
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
-
-
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۶۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۰
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۶
۶۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
-
-
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۵
۷۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
-
-
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۶۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۴
۷۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۴۶
۷۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۷
۷۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۵
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۱:۲۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۶۳
۷۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۸
۶۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۰
۷۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۱
۳۹
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۳:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۵۹
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۱
۷۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۶
۷۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۵
۵۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۵
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۵
۶۵
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۵:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۶۲
۹۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۶:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۴۸
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۵
۵۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۰
۷۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۹
۴
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۰:۵۰
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۵۰
۱۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۲۵
۱۱۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۷
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۹
۱۲۸
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۰:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۲۱
۱۲۹
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۰۱:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۵۳
۱۳۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۱۴۳
۱۳۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۸
۱۳۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۲۵
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۱
۱۲۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۷:۴۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۵
۱۳۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۵۷
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۷
۱۴۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۹
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۱
۱۲۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۱
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۹
۱۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۴۵
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۲۴
۱۱۳
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۰۳:۴۸
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۸
۱۰۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۵
۱۰۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۳
۱۲۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۱۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۷
۱۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۲۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۶
۱۲۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۲۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۴۲
۱۳۷
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۱:۳۶
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۳
۱۳۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۳۶
۱۴۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۲:۴۸
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۷
۱۳۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۴۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۴۶
۱۳۸
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۴:۰۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۱
۱۳۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۳
Miami Heat (Cyber)
۱۴۲
۱۴۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۵:۱۴
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۵۰
۱۰۹
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۶:۲۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۹
۱۱۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۴۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۹
۱۲۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۹:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۲
۱۵۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۹:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۴۶
۲۲
Toronto Raptors (Cyber)
inprogress
۲۰:۲۰
  World NBA 2K22 3x3
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
-
-
Denver Nuggets 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
  World NBA 2K22 Cyber League
Denver Nuggets (Cyber)
۹۷
۱۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۰
۱۱۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۳:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۲
۱۲۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۴
۱۰۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۰۹
۱۱۷
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۷
۸۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۰
۱۲۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۵
۱۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۱۲
۱۲۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۱۰۸
۱۱۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۹
۱۱۲
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۴
۱۱۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۳
۱۰۲
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۰۳
۱۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۸
۱۱۰
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۷:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۱
۱۲۹
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۲۷
۱۱۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۸:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۷
۱۲۵
Phoenix Suns (Cyber)
inprogress
۱۹:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۹۵
۱۱۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۰
۱۱۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۳
۱۰۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۳
۹۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۰
۱۱۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۵
۱۰۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۵
۱۴۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۹
۱۲۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۸
۵۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۲
۱۲۷
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۱
۱۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۱
۱۱۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۵:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۴۳
۶۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۲۰:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۶
۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
inprogress
۲۰:۵۰
  World NBA 2K21 1x1
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۹:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۰:۵۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
James Harden
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۳۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۵۰
James Harden
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۴:۴۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۵۰
LeBron James
۱۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۱۶:۰۰
Damian Lillard
۱۴
۱۶
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۱۰
LeBron James
۱۱
۹
James Harden
inprogress
۰۰:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۰:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۱:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۰۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Luka Doncic
۱۴
۱۲
LeBron James
Finished
۰۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Luka Doncic
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۵۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۰۰
James Harden
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۱۰
Damian Lillard
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۶:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
Luka Doncic
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
LeBron James
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۷:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۰۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۸:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۸:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۸:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۰۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۱۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۵۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۰:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۰:۲۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۰:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۱:۰۰
Luka Doncic
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۱:۳۰
James Harden
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۱:۴۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۲:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
James Harden
Finished
۱۲:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۵۰
James Harden
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۳:۱۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۱۳:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۳:۵۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۴:۰۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۵:۰۰
Bradley Beal
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۵:۱۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
James Harden
Finished
۱۵:۴۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۵:۵۰
Luka Doncic
۱۶
۱۴
James Harden
Finished
۱۶:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۶:۴۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۵۰
Kobe Bryant
۱۲
۷
James Harden
Finished
۱۷:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۷:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۲۰
LeBron James
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۷:۴۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۵۰
James Harden
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۱۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۲۰
LeBron James
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۸:۴۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۵۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۲۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۹:۳۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۱۹:۴۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۲۰:۰۰
James Harden
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۲۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۲۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۰:۳۰
Michael Jordan
۶
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۴۰
Bradley Beal
۳
۸
Damian Lillard
inprogress
۲۰:۵۰
Tracy McGrady
-
-
Luka Doncic
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید